George Hanna In Beeld
George Hanna Agenda voor vandaag
Programma

De PvdA Enschede wil vanuit een sterke positie werken aan:

  • Een duurzame en sterke economie met werk voor iedereen
  • Kansen voor talent door onderwijs op maat
  • Instandhouding van sociale en culturele voorzieningen, ook in tijden van recessie
  • Een sportieve stad met vitale sportverenigingen
  • Leefbare en veilige wijken waar het prettig wonen is

Scheidingslijn

Werk voor iedereen

De PvdA Enschede wil dat de gemeente bevordert dat er werk is voor iedereen. Werkloosheid moeten we op wijkniveau onorthodox aanpakken. Bedrijven moeten zich makkelijk in Enschede kunnen vestigen. Samen met de Kamer van Koophandel stimuleert de gemeente ondernemerschap. Studenten die afstuderen aan de UT of Saxion moeten in de regio kunnen blijven. Investeren in Kennispark is noodzakelijk. In de maakindustrie, de bouw, de zorg en de toeristische sector in Twente is behoud en groei van de werkgelegenheid van belang. Innovatiebeleid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn goed voor de economische positie van onze stad. Een compacte luchthaven in het groen kan een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. De bereikbaarheid van Enschede kan worden verbeterd door onder meer een aansluiting op de A1 en een vlottere doorstroming richting centrum. De PvdA Enschede wil dat iedereen moet kunnen werken. Als dat werk niet op eigen kracht gevonden kan worden, moet de gemeente ondersteuning bieden.

Scheidingslijn

Talent de kans geven

Mensen krijgen in onze stad de kans hun talenten zoveel mogelijk te benutten. Dat geldt al voor leerlingen op brede basisscholen, waar na schooltijd sport en cultuur worden aangeboden. Het voortgezet onderwijs moet zo worden ingericht dat leerlingen op het eigen niveau hun talent verder kunnen ontwikkelen. De PvdA Enschede hecht grote waarde aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Bij de Scholingsboulevard krijgen jongeren krijgen de kans praktijkervaring op te doen via concrete leerroutes en stages. De PvdA verwacht dat schooluitval in het VMBO zal verminderen. Het gebied tussen Saxion en ziekenhuis MST krijgt een functie als stadscampus. Het moet een plek worden waar studenten, afgestudeerden en startende ondernemers elkaar ontmoeten, leren en ondernemen. De PvdA ziet dit ook als een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek.

Scheidingslijn

Iedereen doet mee

De PvdA Enschede vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Als dat niet langer kan moeten er voldoende voorzieningen zijn om te helpen. Mensen die afhankelijk zijn van zorg of een uitkering moeten dan op de gemeente kunnen rekenen. Professionele zorg en hulp in de eigen omgeving moeten aansluiten op de aanwezige mantelzorg en is daaraan onder- steunend. Deze zorg mag niet verschralen! De PvdA Enschede is er voor alle inwoners van onze stad. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat nieuwe Nederlanders goed integreren in onze maatschappij. De PvdA verwacht van deze mensen een actieve houding; zij zoeken werk of volgen een opleiding die leidt tot werk. Het spreken van de Nederlandse taal is dé basis voor integratie; dus is een eerste vereiste. Overlast van jongeren wordt tegengegaan, onder meer door hen andere mogelijkheden voor tijdsbesteding te bieden. Voor ouderen is er extra aandacht voor ontmoeting in de eigen wijk, bijvoorbeeld door het realiseren van buurtkamers.

Scheidingslijn

Sport verbindt

Sporten is leuk, maar het is ook gezond en het brengt het mensen met elkaar in contact. Enschede heeft veel sportverenigingen en goede sportaccommodaties. De komende jaren moeten we dit aanbod verder verbeteren. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Door subsidies in het armoedebeleid kan te weinig geld nooit een belemmering zijn om te sporten. Sportverenigingen worden gestimuleerd om verder te kijken dan
sport en ook een maatschappelijke functie te vervullen. FC Twente is met scoren in de wijk een aanjager voor die benadering. De PvdA wil de komende jaren actieve sportverenigingen extra ondersteunen bij hun sociale functie voor de wijk.

Scheidingslijn

Prettig wonen in een duurzame stad

In Enschede moet het prettig zijn om te wonen. Per wijk of buurt worden afspraken gemaakt over de leefbaarheid en het beheer en onderhoud. Overlast en verloedering zijn onacceptabel en worden doeltreffend aangepakt. De herstructurering van de wijken Boswinkel, Stadsveld, Stroinkslanden, Wesselerbrink en Velve-Lindenhof is een grote opgave waar de PvdA Enschede voor wil gaan. De kwaliteit van het groen en de openbare ruimte moet op peil blijven. De komende jaren willen we inzetten op duurzaamheid. Enschede moet een sprint maken op het terrein van isolatie van huurwoningen en nieuwbouw. Huiseigenaren worden gestimuleerd om hun huizen energiezuinig te maken. Daarnaast moet de gemeente gebruik van zonne-, wind- en bio-energie bevorderen. De komende jaren wordt meer werk gemaakt van klantvriendelijke gescheiden afvalinzameling.

Werk maken van Enschede

Werken maken van Enschede

In kort bestek

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Enschede voor de gemeenteraadsperiode 2010-2014. Met dit programma willen we ons inzetten om, zoals de titel al zegt, werk te maken van Enschede. Onderstaand een samenvatting. In de verschillende hoofdstukken treft u de meer uitgewerkte teksten aan.

Actief in de stad
Uitgangspunt van het programma is dat het sociale gezicht van de gemeente ook in tijden van economische recessie in de plooi moet blijven. Voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg of een uitkering moeten daarom overeind blijven. Dit betekent het leveren van een extra inspanning om mensen aan het werk te krijgen en samenwerken met ondernemers om banenverlies zoveel mogelijk tegen te gaan.

Binding van het bedrijfsleven aan onze regio is mogelijk door verdere versterking van de vestigingsvoorwaarden. De komende jaren zijn de ontwikkeling van Kennispark, het luchthavengebied en de beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen cruciaal. Nieuwe ruimte voor bedrijven wordt pas gecreëerd als de behoefte is aangetoond en bestaande bedrijventerreinen geen ruimte meer bieden.

De PvdA Enschede zet in op ontwikkeling van de luchtvaart in Twente; een compacte luchthaven in het groen met behoud van natuurwaarden in de omgeving van het vliegveld. Een vliegveld versterkt de economische positie van de regio en draagt bij aan de werkgelegenheid. De burgerluchtvaart en het bedrijventerrein op het terrein van de luchthaven zullen zich moeten ontwikkelen binnen verscherpte geluidscontouren en binnen de kaders van het geldend bestemmingsplan. De PvdA Enschede wil niet dat gemeenschapsgeld in de exploitatie van het vliegveld wordt gestopt.

De mogelijkheden voor een flexibele inzet van de middelen die de gemeente heeft voor werk en inkomen moeten we maximaal benutten. Loonkostensubsidies en participatiebanen zijn inzetbaar om zoveel mogelijk mensen maatschappelijk te laten participeren. Budgetten voor re-integratie zijn, mogelijk samen met gelden uit de fondsen van werkgevers en werknemers, inzetbaar voor omscholing naar wel aanwezige banen.

Voor starters op de arbeidsmarkt en jongeren die nog naar school gaan, geldt dat we in Enschede werk maken van goede startkwalificaties voor iedereen. Talent maximaal benutten betekent niet alleen bestrijden en voorkomen van achterstanden in het onderwijs, maar ook inzetten op excellentie op het terrein van dat onderwijs. De ontwikkeling van brede scholen zetten wij door met het realiseren van deze voorziening in Velve-Lindenhof, Laares, Stroinkslanden en De Bothoven. De scholen in Enschede bieden zwemlessen en schaatslessen aan.

In het gebied tussen ziekenhuis MST en Hogeschool Saxion wordt een stadscampus gerealiseerd met zo mogelijk een nieuwe moderne bibliotheek. Het moet een plek worden waar studenten, afgestudeerden en startende ondernemers elkaar ontmoeten, leren en ondernemen.

Enschede heeft een goed voorzieningenniveau op het gebied van cultuur en sport. De komende jaren willen we ervoor zorgen dat het gebruik daarvan optimaal is en voor alle inwoners bereikbaar.

Het is van groot belang dat Enschede in Nederland en Duitsland als aantrekkelijke stad wordt gepresenteerd. Niet alleen als een goede woon-, werk- en studeerstad, maar zeker ook als stad die het waard is te bezoeken en er te ontspannen, te winkelen en van cultuur en sport te genieten. We willen nog meer bezoekers verrassen met onze fijne stad en schitterende omgeving. De aanleg van extra hectares bos in de stadsrandzones en het buitengebied draagt bij aan versterking van het coulissenlandschap.

Iedereen doet mee

Gezonde mensen die kunnen werken, moeten bij voorkeur op eigen benen kunnen staan. Zij die geen werk hebben en recht op een bijstandsuitkering, ontvangen die. Als mensen gezond zijn, zit daar wel een verplichting tot participatie aan vast. Mensen die meer dan 5 jaar van een minimum inkomen moeten leven, krijgen jaarlijks een toeslag. Personen die van buiten de stad zich in Enschede willen vestigen, worden gewezen op de plicht van (arbeids)participatie. Migranten moeten integreren in onze maatschappij, in het bijzonder door het hebben van werk of het volgen van een opleiding.

Wat betreft de gemeentelijke tarieven willen wij vasthouden aan het beleid van de afgelopen jaren: verhoging met niet meer dan de inflatiecorrectie en een 100% kwijtscheldingsbeleid voor de echte minima.

Voor ouderen is er extra aandacht voor ontmoeting in de eigen wijk, bijvoorbeeld door het realiseren van buurtkamers. Daar is ook informatie beschikbaar over voorzieningen in de wijk. Professionele zorg en hulp in de eigen omgeving sluiten aan op de aanwezige mantelzorg en zijn daaraan ondersteunend. Gezinnen en andere samenlevingsverbanden met kinderen kunnen steun krijgen in geval van opvoedingsvragen. Er is aandacht voor preventie en laagdrempelige hulp voor opvoeders die problemen met jongeren ondervinden of aan zien komen omdat zij moeite krijgen met opvoeden.

Overlast van jongeren wordt tegengegaan. Door hen andere mogelijkheden voor tijdsbesteding aan te bieden, kan overlast worden voorkomen en verminderd.

Overlast van alcohol- en drugsgebruikers en dealers op straat is onacceptabel en wordt aangepakt. Om de overlast te beperken, wordt de komende jaren ook ingezet op voldoende huisvesting van kwetsbare groepen op verschillende plekken in de stad. Wij zijn voorstander van tijdelijk, incidenteel cameratoezicht om de daders van overtredingen op plekken waar dit steeds terugkeert te pakken, maar beter nog;preventief te zorgen voor het voorkomen van overlastgevend gedrag.

Prettig wonen in een duurzame stad

De herstructurering van Boswinkel, Stadsveld, Stroinkslanden, Wesselerbrink en Velve-Lindenhof is een grote opgave waar de PvdA voor gaat. Wij voorzien ondanks de recessie toch een netto toevoeging aan de woningmarkt van ongeveer 300 woningen per jaar. De PvdA wil woonwijken vergroenen. Dat vooral met inzet van de buurtbewoners. Er komt een groene variant van of aanvulling op het succesvolle project Buurt in Actie: “Buurt in Groene Actie”.

In de komende jaren willen we de gebieden aan de rand van het stadscentrum aanpakken. Grote herstructureringsprojecten zijn de Spoorzone en het gebied tussen Hogeschool Saxion en ziekenhuis MST.

Particuliere eigenaren van huizen krijgen de mogelijkheid tot het afsluiten van een energiebesparingslening ten behoeve van isolatie van hun huis tot minimaal energieniveau B. In de bouwvoorschriften voor nieuwbouw willen we opnemen dat nieuwe huizen moeten voldoen aan de hoogste isolatiewaarden (energieprestatienorm A).

De gemeente stimuleert projecten voor alternatieve energieproductie in wijken en buurten, dit in samenwerking met bedrijven en andere overheden.

Wij willen meer werk maken van het gescheiden inzamelen van oud papier, glas, metaal/blik, plastic en kleine huishoudelijke apparaten. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van meer inzamelpunten per wijk voor gescheiden afval. Per afvalsoort kan dan een afweging worden gemaakt ten aanzien van de inzamelmethode. Randvoorwaarde is dat de kosten voor het ophalen van afval niet mogen stijgen en de service aan de Enschedeërs niet mag verslechteren.

Op wijk- en buurtniveau worden uitgangspunten voor de leefbaarheid en het beheer en onderhoud vastgesteld.

Wij blijven ons sterk maken voor de verkeersveiligheid in de wijken en het bereikbaar houden van de economische kerngebieden van de stad, zoals Enschede West en het centrum. Een betere verkeersafwikkeling in Enschede Oost en het verminderen van het sluipverkeer in Enschede Noord vragen de komende jaren om concrete oplossingen. Het project Duurzaam Veilig wordt voortgezet, omdat de aanleg van 30 km-zones binnen de bebouwde kom en 60 km-zones buiten de stad noodzakelijk blijft voor de bevordering van de verkeersveiligheid.

De verkeersafwikkeling van het autoverkeer is gericht op doorstroming. Enschede stimuleert het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer door aanleg van vrije banen voor deze verkeersdeelnemers

Goed bestuur gaat met zijn tijd mee

De PvdA wil de betrokkenheid van bewoners bij het stadsbestuur moderniseren. Al jaren lang hebben de wijkraden een formeel adviesrecht, zij hebben een grote achterban bij wijk- en buurtbewoners. In de afgelopen jaren is daarop aanvullend de directe participatie van inwoners via het Stadsdeelgewijs werken (SGW) ingericht. Wij willen dat verder verbeteren door per stadsdeel voor de dienstverlening jaarlijks samen met betrokkenen een plan te laten maken. Bewoners weten hierdoor wat zij van de gemeentelijke dienstverlening in hun wijk of buurt kunnen verwachten. Ter voeding van de meningen worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die het stadsdeel aangaan (kwaliteitskringen).

De Netwerkstad (Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal) moet als motor voor innovatie van héél Twente soepeler gaan lopen en daarbij dienstbaar zijn aan de gezamenlijke belangen.

Een goede rolverdeling tussen gemeenteraad en college kan in onderling overleg en moet met respect voor de spelers kunnen verlopen. Wij willen deze cultuur van “samenwerkingsdualisme” behouden en zullen ook de komende jaren vanuit inhoudelijke doelstellingen de samenwerking met andere politieke partijen op constructieve wijze inhoud geven.